TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisterin nimi

Tapahtumarekisteri

Rekisterinpitäjä

Dance Swing ry Y-tunnus 2764206-2 

Vipusenkatu 22 87700 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Martti Komulainen p.0500 748928 marttikomulainen55@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään tapahtumarekisterin ylläpitämistä ja seuran palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (yhdistyslaki).

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, kotipaikka ja yhteystiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tapahtuman tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään tanssileirin ajan. 

Rekisteröiden oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.